قیمت ها و طرح ها


دفتر مورد نیاز خود را با ظرفیت مورد نظر تعریف و ثبت نام را آغاز کنید

تمامی این تنظیمات پس از انتخاب طرح و بهره برداری، قابلیت تغییر و به روز رسانی را دارند

تعداد دفاتر تعداد پیغام ها تعداد کاربر تعداد محل خدمت ها تعداد محل خدمت سه روزه مدت به روز بیمه پردازی به ماه
ویژگی
تعداد دفتر / شرکت
تعداد پیغام های قابل ارسال
تعداد پرسنل مورد نظر جهت همکاری
تعداد محل خدمتهای قابل تعریف
تعداد محل خدمتهای کوتاه مدت
مدت زمان برقراری دفاتر کار
بیمه پردازی و محاسبه حقوق
مبلغ

75,000 ريال

5,000 ريال

100,000 ريال

35,000 ريال

950 ريال

7,500 ريال

175,000 ريال

تعداد
هزینه

0 ريال

0 ريال

0 ريال

0 ريال

0 ريال

0 ريال

0 ريال

مجموع 0 ريال کد تخفیف دارید؟ از اینجا سفارش خود را ثبت کنید

طرح رایگان

تعداد دفاتر تعداد پیغام ها تعداد کاربر تعداد محل خدمت ها تعداد محل خدمت سه روزه مدت به روز بیمه پردازی به ماه
ویژگی
تعداد دفتر / شرکت
تعداد پیغام های قابل ارسال
تعداد پرسنل مورد نظر جهت همکاری
تعداد محل خدمتهای قابل تعریف
تعداد محل خدمتهای کوتاه مدت
مدت زمان برقراری دفاتر کار
بیمه پردازی و محاسبه حقوق
مبلغ

رایـگـان

رایـگـان

رایـگـان

رایـگـان

رایـگـان

رایـگـان

رایـگـان

تعداد 1 15 4 1 2 30 0
هزینه

رایـگـان

رایـگـان

رایـگـان

رایـگـان

رایـگـان

رایـگـان

رایـگـان

مجموع رایـگـان
;